ROLA KLASY ROBOTNICZEJ

Ale by tak na dzieje ostatniego 50-lecia spojrzeć, trzeba dobrze po­jąć rolę klasy robotniczej w narodzie, trzeba się z tą klasą zespolić, związać się z nią nie tylko rozumem, ale i sercem, a wtedy nie znajdą gruntu burżuazyjne Weltschmerze, uczucia duchowej alienacji i różne rewizjonistyczne ciągoty. Dlaczego o tym mówię dziś, gdy dyskutujemy tezy przedzjazdowe? Dlatego, że wydaje mi- się sprawą bezsporną, iż w kampanii przedzjazdowej tym problemom poświęcić należy, szczególnie w środowiskach inteligenckich i młodzieżowych, sporo miejsca. Z tą sprawą wiąże się pośrednio druga, którą chciałbym pokrótce już tylko — ze względu na i tak przydługie wystąpienie — poruszyć. Chodzi mi o problematykę wychowawczą w sensie najogólniejszym. Słusznie stawiamy tezę o konieczności opracowania jednolitego systemu wychowawczego. Konstruując ten system musimy jasno określić nasz ideał wychowawczy, model człowieka i obywatela, zdolnego sprostać stojącym przed nim zadaniom. Tezy dają do tego podstawę, ale sformu­łowania ogólne trzeba przełożyć na konkretny język praktyki wycho­wawczej, wskazać zadania dla każdego szczebla i typu szkoły, dla róż­nych form i działań ogólnowychowawczych,. dla środków masowego przekazu itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *