EMPIRYCZNE NAUKI PRZYRODNICZE

Świadczy o tym choćby tak prosty fakt, iż przyrodoznawca, jeżeli jego badania wymagać będą dużych ilości środków materialnych niezbędnych do ich realizacji, nie będzie w stanie badań tych przeprowadzić, gdy za­braknie poparcia ze strony określonych klas czy grup społecznych za­interesowanych praktycznymi zastosowaniami wyników tych badań i gru­py te nie zechcą ponosić kosztów związanych z nimi. Wynika stąd jedna z wielu przesłanek, wedle których Marks w Kapitale wyraźnie daje do zrozumienia, że można sensownie mówić o burżuazyjnej fizyce, mechani­ce lub chemii. Burżuazyjność nauk przyrodniczych wykazuje Marks w Te­oriach wartości dodatkowej, m. in. poprzez wskazanie na okoliczność, że takie wynalazki i odkrycia naukowe, jak telegraf, elektryczność, elektro­magnetyzm itp., pociągnęły za sobą zwiększone możliwości lokaty kapi­tału, w poważnym stopniu przyczyniły się do tego, iż — mówiąc słowami Galbraitha — kapitał stał się podstawowym czynnikiem produkcji, co oznaczało przecież wzmocnienie roli i funkcji burżuazji w strukturze spo­łeczeństwa jako całości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *