OPARCIE NAUK

Mamy tu na uwadze nauki cechujące się najdalej idącym sformalizowaniem ich języka teoretycznego. Typowymi przykładami są tu matematyka i logika formalna, ale znaczna jest także formalizacja języka stosowanego w ta­kich dyscyplinach, jak cybernetyka, nauki lingwistyczne itd. Wpływ wa­runków społecznych na przesłanki teoretyczno-metodologiczne przedsię­wziętych w tych naukach działań poznawczych jest tu jedynie genetycz­ny> wyrażający się w tym, że dochodzi się do nich w pewnych historycz­nie określonych momentach, że przed ich zaistnieniem nie było danych twierdzeń i teorii naukowych. Trudne, a raczej niemożliwe, byłoby nato­miast w treści i formie twierdzeń wyrażonych w języku sformalizowa­nym dopatrywanie się jakiegoś odzwierciedlenia klasowo-warstwowych zróżnicowań ludzi w społeczeństwie. Przyczyna, dla której tak właśnie jest, tkwi — zdaniem Mannheima — w tym, że po samym brzmieniu i wyglądzie zdania analitycznego (takiego np. jak: 2X2 = 4) nie można roz­poznać, kiedy i przez kogo zostało ono wypowiedziane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *