PODOBNY TYP ZALEŻNOŚCI

W prze­ciwieństwie do tego ostatniego, który pragnął przede wszystkim panowa­nia nad ludzi, celem burżuazji jest zwrócenie się ku rzeczom i panowa­nie nad naturą. O ile szlachta feudalna troszczyła się o odpowiedniość między sumą stałych potrzeb a środkami służącymi do ich zaspokojenia, o  tyle burżuazja nie była nastawiona na dopasowanie sił wytwórczych do stałych i z góry możliwych do skwantyfikowania celów.Podobny typ zależności między klasowym położeniem burżuazji a wy­łonieniem się nowożytnych nauk przyrodniczych stwierdzało wielu au­torów. Scheler doszedł do podobnych konstatacji, co Kartezjusz, który dostrzegał wyłaniającą się w jego czasach potrzebę przyjęcia przez filo­zofię metody, która podporządkowana byłaby idei wspomnianego już opa­nowywania natury i celom praktycznym. Metodę, którą wprowadził do filozofii, uważał za umożliwiającą uzyskanie „wiadomości wielce użytecz­nych dla naszego życia”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *