W MATERIALIZMIE HISTORYCZNYM

Kategoria ta funkcjonuje w materializmie historycznym jako odzwier­ciedlenie faktu historycznej zmienności środowiska przyrodniczego czło­wieka pod wpływem podejmowanego przez niego społecznego procesu produkcji. Gleba jest może przykładem szczególnie wyraźnym — widać tu skutki oddziaływań człowieka na określone fragmenty przyrody. Moż­ność wpływu człowieka na przyrodę nie pociąga za sobą oczywiście moż­liwości arbitralnej zmiany prawidłowości rządzących przyrodą. Jest ra­czej tak, że człowiek może wprowadzić określone zmiany w swoim śro­dowisku materialnym w kierunku przez siebie pożądanym, jeżeli i o ile za przesłankę swoich działań uczyni on znajomość i odkrycie praw rzą­dzących przyrodą. Ogólnie można zatem przyjąć, że społeczeństwo, choć w różnych momentach swego rozwoju modyfikuje w określonych gra­nicach przyrodę, nie zmienia jednak w sposób dowolny rządzących nią praw. W tym znaczeniu przeto możemy mówić o niezależności przedmio­tu badań przyrodoznawczych od społeczeństwa, panujących w nim spo­sobów produkcji i typów struktury klasowo-warstwowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *