WARTOŚCIUJĄCA POSTAWA

Wartościują ca i oceniająca postawa Marksa wobec przedstawianej rzeczywistości współczesnego mu kapitalizmu jest w jego pracach zawsze wyraźnie widoczna, przejawiająca się w stosowa­niu niedwuznacznie zabarwionych uczuciowo określeń na przykład w sto­sunku do kapitalistów („drab od wyrobów bawełnianych” i tym podobne) oraz poprzez używanie kategorii „czysto” teoretycznych, które odsłaniają aspekty struktury i funkcjonowania społeczeństwa kapitalistycznego, ma­jące istotne znaczenie dla charakterystyki położenia życiowego klasy spo­łecznej, którą reprezentował, mianowicie proletariatu. Zależność treści i formy powstających na terenie nauk humanistycz­nych dzieł naukowych od reprezentowanych przez ich autorów klaso­wych i grupowych punktów widzenia rzeczywistości społecznej wyraża się w powstawaniu w poznaniu humanistycznym klasowych i grupowych struktur myślowych.  Podłożem kształtowania się różnorodnych struktur teoretycznych w obrębie ekonomii politycznej jest, zdaniem Marksa, klasowo-warstwo- wa natura reprezentowanych przez ekonomistów perspektyw myślowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *