WAŻNA ROLA NAUKI

Zbliżenie się przyrodoznawstwa do produkcji było bardzo ważnym momentem, który zadecydował o rozwoju mechaniki w XVII stuleciu. Nauka ta odegrała dlatego tak ważną rolę, że w postaci mechanistycz- nego poglądu na świat stała się ona metodologicznym wzorcem dla pozo­stałych nauk przyrodniczych. W sposób bezpośredni Marks upatruje przy­czynę rozwoju mechaniki XVII-wiecznej w produkcyjnym stosowaniu istniejących już, lecz niezmiernie rzadko stosowanych dotąd maszyn, ta­kich jak np. młyny do przemiału szmat albo młyny-tłuki stosowane w hutnictwie. W dalszym ciągu były one stosowane rzadko, a ich roz­powszechnienie na szerszą skalę nastąpiło dopiero po ich udoskonaleniu, kiedy przybrały formę maszyn w nowoczesnym znaczeniu tego słowa. Przedstawicielami tych maszyn w XVIII i XIX stuleciu będzie dopiero przędzarka mechaniczna lub mechaniczny warsztat tkacki. Dla XVII- wiecznej mechaniki jako nauki znajdującej się w zaczątkach rozwoju znaczenie przemysłowe miały ówczesne, prymitywne jeszcze maszyny eksploatowane w manufakturach, stały się one bowiem obiektami badań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *