ZALEŻNOŚĆ WYNIKÓW

Można zatem powiedzieć, że manufak­tura stanowiła dla uczonych zajmujących się mechaniką naturalne nieja­ko pole badań i doświadczeń. Zależność wyników badań od sytuacji egzystencjalnej podmiotu ba­dań na przykładzie mechaniki rozpatrywał socjolog niemiecki Max Sche- ler w szkicu pt. „Probleme einer Soziologie des Wissens” w książce Die Wissensjormen und die Gesellschaft (Berlin 1920) s. Pytanie, które stawia sobie Scheler, jest następujące: co zadecydowało o tym, że mechanika rozwinęła się w XVII wieku, mimo że przesłanki jej rozwoju istniały już przedtem? Przesłanki te tkwiły w intelektualnym spadku uzyskanym po poprzednich pokoleniach. Składał się na niego, zdaniem autora, doro­bek nauk logiczno-matematycznych oraz liczne obserwacje empiryczne i wyniki pomiarów. Okoliczności te nie rodziły jednak mechaniki same z siebie. W tym punkcie Scheler nie zgadza się z W. Machem, który mniemał, że mechanika klasyczna rozwinęła się w dziejach nauki przy­padkowo, w wyniku licznych uogólnień indukcyjnych oraz na marginesie kumulujących się stopniowo przedsięwzięć technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *